QRS GLOBAL

COPYTRADE

QRS
คู่มือการเป็นผู้ติดตาม

ขั้นตอนที่ 1 : ให้ลูกค้ากดเข้าที่คัดลอกการซื้อขายที่หน้า CRM

ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อเข้าสู่หน้า Social Trade แล้ว เลือกเปลี่ยนภาษาได้ตามภาพแนะนำ

กรณีลูกค้าต้องการสมัครเป็น "ผู้ติดตามใหม่" ให้ดูที่ข้อที่ 4 เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ 3 : หน้าการลงทุนและตั้งค่าความเสี่ยงที่รับได้ โดยให้ตั้งค่า Ratio ที่เหมาะสมกับสัดส่วน Balance ที่มี โปรดดูภาพแนะนำ

ขั้นตอนที่ 4 : ลูกค้าสามารถสมัครเป็น Master หรือ Follower ได้ โปรดดูตามภาพแนะนำ

ขั้นตอนที่ 5 : เมื่อลูกค้าเลือก Master ได้แล้ว และพร้อมที่จะลงทุน โปรดทำตามภาพแนะนำ

ขั้นตอนที่ 6 : เมื่อลูกค้าพร้อมลงทุนคัดลอกการซื้อขายแล้ว ให้กด Activate ดังภาพแนะนำ

ขั้นตอนที่ 7 : ระงับการติดตามมาสเตอร์ชั่วคราว

ขั้นตอนที่ 8 : ยกเลิการติดตามมาสเตอร์